Saturday, October 17, 2009

Pamargi

Pamargi sira sane mangkin jagi kairing titiang?

I bapa sampun budal ke gumine wayah.
Sampun meraga angin,
kesyar kesyur ulah ulih.
Tan kapanggihin, nanging kerasa ring kulit, ring tangkahe sane puyung.


Titiang panak bapa,
Sane mesaksi duke bapa ninggal kurungan.
Meraga sa'ang matah, kageseng antuk sang agni.
Mewali ke pertiwi.

Dekdek manah titiang masaksi, kalintang sedih, ten surud ngetelang yeh mata.
sakadi sentir sane kapademang,
Pati grepe titiang memargi,


Rimangkin titiang anak ubuh, belog, tambet tiang jagi nunut pamargin bapa.

Majalan titiang, nuduk carita ring penyama braya sane masatua duke bapa idup.
Becik bapa maninggal karma. Akeh sane merasa kelangan bapa.

Malih tiang mamargi, nunut timpal peguruan bapa, kaicen tiang lontar acakepan sane sampun bubukan, suwe tiang mekeneh, ten keni baan ngwacen, malih kalinggihan tiang ring pelangkiran.
Tiang panak bapa kalintang belog.

Ne mangkin titiang menemu soca mirah, ring gelas sane sampun daki, kaduduk tiang, angge titiang ngubadin manah I meme sane nenten seger seger. Wawu tiang uning nika pelambang tresnan bapa tekening I meme.

Bapa taler maninggal cucu, ten keni baan titiang nuturang ring sang anak alit, antuk pamargi bapa sane gegeson matinggal.

Inguh lan sungsut manah tiang, kalunta lunta nunut pamargi I bapa.

Ne mangkin iriki tiang negak beten punyan buluane ring amben bale daja mailih ilih, nayuhin manah sane nenten taen tis. Ngaukin bapa sane meraga angin.

Pamargin tiang sekadi nuduk tampalan kayu, punduhang titiang kanti dados angge saang mepunpun.

Yening bapa kari medruwe karna maraga angin, tiang jagi matitip wangsit ring I kedis becica, tuah petaken manten,
" Pamargi sira sane mangkin kairing tiang?"

I pekak, I dadong lan I Penik sampun sami sareng bapa irika melinggih ring gedong rong tiga, caket ten memunyi, sunya suwung, pateh meraga angin maparab bethara hyang guru.

Tuah I cecek sane ten surut surut mesuara mecekcekcek.

Yening dados,
tunas tiang piteket, icening tiang ipian, pang keni antuk tiang mepitutur tekening I meme lan putun bapa sang nak alit.

Tiang sane kari idup lan matuwuh sane jagi ngalanturang, pamargi bapa sane durung tatas.

---------
Ubud 18 oktober 2009
Katur ring bapa sane naening lekad ring tanggal punika.

Titiang,
D.purnami
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

No comments: